تبریک سال نو
چیزی نمونده نقاشی بهار کامل بشه،
بهترین شاهکار گیتی بر شما مبارک

۱۳۹۸
اندکی صبر بهار نزدیک است ...

لحظه‌ی تحویل سال ۱۳۹۸ ساعت ۱:۲۸:۲۷ پنج‌شنبه ۱ فروردین سال ۱۳۹۸ می‌باشد.