خدمات ما

ارائه مشاوره در زمینه راهکارهای مخابراتی و انتقال داده ها
طراحی ، پیاده سازی، پشتیبانی و تامین تجهیزات مخابراتی و انتقال داده ها
مشا وره طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های PassiveوActive
مشا ره و تامین تجهیاات و راه اندازی شبکه های LANوWAN شامل پروژه های Passive و Active
ارائه راهکارهای تجمیع و یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی با استفاده از مدرن ترین تجهیزاات
طراحی و اجرای شبکه های IP TelephonyوVoice/Video
ارزیابی شامل ارزیابی محیط فیزیکی، معماری شبکه، سخت افزاری، نرم افزاری، امنیتی و مدیریتی شبکه