رادین سیستم تدبیر افق


با بیش از 14 سال سابقه کار
 
خدمات اصلی شرکت رادین سیستم در زمینه استقرار سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مربوط به شبکه های رایانه ایی برای سازمانها شرکتهای مختلف خدماتی تطلیدی می باشد. هدف اصلی تیم طراحی مهندسی رادین سیستم، ایجاد بسترهای پایدار، قابل اطمینان دارای امنیت بالا جهت انتقال داده در سازمانها شرکت ها میباشد. این هدف از طریق ارایه بهینه ترین ومناسب ترین راهکار ها برای ارتقا نقاط قابل بهبود شرکتها در حوزه ICT از جمله در طراحی، پیاده سازی پشتیبانی سرویس های مبتنی برIP میباشد. در این راستا، ایجاد بهبود پایدار در حل چالش ها توسهه توانمندی ها بسترسزازی ارتقزای عملکرد سازمانها شرکتها با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی به عنوان هدف متعالی رادین سیستم در خدمت رسانی به مشتریان خود میباشد. اهمیت طراحی اجرای پروژه ها راهکارهای و یژه شبکه های رایانه ایی در سازمان ها تا حدی است که تیمی از زبدهترین متخصصان شرکت رادین سیستم در قالب تخصص های مختلف در زمینه طراحی ، امنیت ، استقرار پشتیبانی شبکه، گردهم آمده اند تا خدمات متنوع قابل اطمینانی را به جامهه ارایه نمایند.